Polityka prywatności

Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest INTENSYS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnicach przy ulicy Jedności Robotniczej 34 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przeze Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział KRS, pod numerem KRS 0000657881, NIP 5552112521, REGON 365915490 (zwana dalej Administratorem).

Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt z IOD możliwy jest pod adresem e-mail: iod@intensys.pl.

Skąd mamy Twoje dane i jaki jest ich zakres?

Administrator przetwarza dane osobowe podane przez Ciebie dobrowolnie w formularzu podczas rejestracji oraz wprowadzone w Panelu Klienta.

Zakres niezbędnych danych zależny jest od wybranych usług, które zamówiłeś. W większości przypadków niezbędny zakres danych obejmuje: Twoje imię i nazwisko lub nazwę firmy, NIP, adres zamieszkania lub siedziby, adres kontaktowy (korespondencyjny), adres e-mail, numer telefonu.

Cele przetwarzania danych

Twoje dane przetwarzamy w zakresie niezbędnym do świadczenia usług, realizacji składanych przez Ciebie dyspozycji w ramach zawartych umów, wypełniania obowiązków ciążących na Administratorze z mocy przepisów prawa oraz realizacji innych celów mieszczących się w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora (wykrywanie i zapobieganie nadużyciom, dochodzenie roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacja wiarygodności płatniczej, obsługa reklamacji i zgłoszeń, rozliczenia płatności).

Komu przekazujemy Twoje dane?

W toku świadczenia usług możemy przekazać Twoje dane podmiotom trzecim, z którymi współpracujemy:

 1. w przypadku usług rejestracji i utrzymania domen – rejestratorowi i organizacji rejestrowej,
 2. w przypadku rejestracji certyfikatu kryptograficznego – podmiotowi pośredniczącemu lub bezpośrednio wystawcy certyfikatu,
 3. centrom danych,
 4. przedsiębiorcom pocztowym i firmom kurierskim,
 5. przedsiębiorcom zajmującym się obsługą prawno-księgową Administratora.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione również audytorom, uprawnionym na podstawie przepisów podmiotom i organom (w tym sądom, prokuraturze, policji, administracji celno-skarbowej).

Co do zasady nie przekazujemy danych do państw trzecich lub organizacji spoza EOG. Jedyne wyjątki w tym zakresie, w sytuacji, gdy jest to niezbędne do wykonania zamówionej przez Ciebie usługi, mogą stanowić rejestratorzy domen i organizacje rejestrowe – jeśli wybrana przez Ciebie nazwa domeny zarządzana jest przez podmiot, którego siedziba znajduje się na terytorium państwa trzeciego. W takiej sytuacji przekazanie danych następuje na podstawie przepisów Rozdziału V RODO.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Twoje dane będziemy przechowywać przez okres trwania zawartej umowy, a po jej rozwiązaniu/wygaśnięciu do dnia upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Odrębnie, dane związane z procesami księgowymi będą przechowywane przez czas określony w przepisach prawa.

Jakie są Twoje prawa?

Zgodnie z treścią Ogólnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r., tzw. RODO), przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskiwania ich kopii,
 2. prawo żądania sprostowania danych,
 3. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 4. prawo żądania usunięcia danych (tzw. "prawo do bycia zapomnianym"),
 5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w tym przypadku Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Czy Twoje dane podlegają automatycznemu przetwarzaniu?

Dopuszczamy możliwość prowadzenia czynności polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, w celu świadczenia usług i na podstawie zawartej umowy.

Jak zabezpieczamy Twoje dane?

Stosujemy różne mechanizmy ochrony zgromadzonych danych, w tym: ochronę danych przed nieautoryzowanym dostępem, ochronę przed utratą danych oraz przed ich przypadkową lub nieuprawnioną modyfikacją.

Hasła, z których korzystasz w ramach usług, przechowywane są w systemie w postaci jednostronnie (nieodwracalnie) zaszyfrowanej. Tam, gdzie jest to możliwe udostępniamy dodatkowo opcję zabezpieczenia za pomocą uwierzytelniania wieloetapowego (hasła jednorazowe HOTP/TOTP, wiadomości sms).

Ochrona przed utratą danych realizowana jest poprzez zastosowanie macierzy dyskowych oraz regularne kopie zapasowe. Dodatkowo wszystkie kluczowe urządzenia oraz infrastruktura zabezpieczona jest na wypadek nagłej awarii zasilania (odpowiednio: podwójne tory zasilania, systemy podtrzymywania typu UPS, agregaty prądotwórcze).

W zakresie bezpieczeństwa fizycznego stosujemy środki ochrony przeciwpożarowej (systemy gaśnicze), przeciwzalaniowej, systemy kontroli środowiskowej i klimatyzacji, monitoring wizyjny, zaawansowaną kontrolę dostępu oraz systemy alarmowe.

Pliki cookies

Strony internetowe Administratora wykorzystują pliki cookies (tzw. "ciasteczka").

Stosujemy dwa rodzaje ciasteczek:

 1. session cookies (pliki sesyjne) – przechowywane na urządzeniu użytkownika przez czas od wejścia do opuszczenia strony,
 2. persistent cookies (pliki stałe) – przechowywane na urządzeniu użytkownika przez stały, zadany czas określony w parametrach pliku lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Wykorzystujemy pliki cookies w następujących celach:

 1. zapewnienia prawidłowego działania stron i Panelu Klienta, np. utrzymanie sesji zalogowanego użytkownika czy obsługi koszyka,
 2. analitycznym – poprzez zbieranie danych o sposobie korzystania ze strony (z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika) – dzięki temu możemy ulepszać strukturę i zawartość naszych stron.
Menu